uitspraken

 

Up

Verzamelde positieve
jurisprudentie China

(last updated: 27 juni 2005)

 

Ten einde nog extra argumenten te kunnen aandragen en te weten welke argumenten bij Rechtbanken een rol kunnen spelen ten gunste van de Chinezen, volgt hieronder een overzicht van positieve uitspraken.

29 mei 1996 B7/13 Vc 1994, nader onderzoek naar mogelijkheden terugkeer voor opvang bij tante
Zwolle (246 Kb, pdf) had moeten plaatsvinden. Verwijzing naar algemeen ambtsbericht 19 april 1996 is te
AWB 96/958 algemeen, want geen duidelijkheid over de daadwerkelijke opvang van kinderen.
  N.B. voorlopige voorziening in bezwaarfase.
   
10 mei 1999 B7/13 Vc 1994, ongeloofwaardig asielrelaas is geen reden voor niet bieden van
Amsterdam (796 Kb, pdf) bescherming, zelfs als er twijfel is over de opgegeven leeftijd, geen leeftijdsonderzoek
AWB 98/7852 ondanks expliciet verzoek daartoe, zelfstandigheid doet er verder niets aan af (REK).
  N.B. oude wet, geen hoger beroep.
   
5 november 1999 Opvang bij buurman tegengeworpen, maar werd door de vader in Frankrijk betaald.
Den Bosch (372 Kb, pdf) Nu onbekend of buurman ook zonder geld daartoe bereid is (vader is nu dood).
AWB 98/6928 B7/13.7 verplicht IND om te onderzoeken of adequate opvang gewaarborgd is.
  N.B. oude wet, geen hoger beroep.
   
3 februari 2000 AMA-beleid, werkinstructie 192 plaatst ambtsbericht van 23 januari 1998 in een
Den Bosch (40 Kb, doc) ander daglicht. Eerst werd geconcludeerd dat er sprake was van adequate opvang,
AWB 98/2831 maar in WI 192 staat: "daadwerkelijke opvang is onvoldoende gewaarborgd".
  N.B. oude wet, geen hoger beroep.
   
19 april 2000 "roze brillen", WI 113 wel nieuw feit voor herhaald verzoek in AC-procedure waarbij
Zwolle (260 Kb, pdf) de eerdere ongeloofwaardigheid, een vereiste voor WI 113, middels nieuw bewijs is
AWB 00/3810 weggenomen. Dat bewijs was op zich geen nieuw feit of omstandigheid in asiel.
  N.B. betrof voorlopige voorziening in AC-procedure.
   
31 januari 2002 Geen duidelijkheid omtrent opvangmogelijkheden voor minderjarigen met kind
VV Den Haag (478 Kb, pdf) IND moet hiernaar nader onderzoek doen
AWB 01/20577 AMA-beleid ook bij ongeloofwaardige en onaannemelijke asielverhalen toepassen.
  N.B. VOVO, geen hoger beroep mogelijk.
   
22 februari 2002 Onvoldoende gemotiveerd waarom zoontje van jonge vrouw geen problemen hoeft
VV Maastricht (474 Kb, pdf) te verwachten. Onduidelijkheden over mogelijkheden tot registratie en wat verder
AWB 01/37672 de gevolgen daarvan kunnen en zullen zijn.
  N.B. Geen hoger beroep mogelijk
   
2 september 2002 Niet ingegaan op discriminatie van illegale kinderen, ook al houdt dit geen verband
Haarlem (498 Kb, pdf) met het Verdrag, een ernstige beperking in bestaansmogelijkheden kan niet zomaar
AWB 01/33699 en 01/33697 ter zijde geschoven worden. Motiveringsgebrek.
  N.B. Geen hoger beroep mogelijk.
   
23 april 2003 Het enkele feit dat er onvoldoende informatie is voor onderzoek naar adequate opvang
Roermond (874 Kb, pdf) (volgens IND frustreren van onderzoek) is onvoldoende om te stellen dat er wel
AWB 02/35759 en 02/35761 adequate opvang zou zijn. IND weet ook niet wat meer aangedragen moest worden.
  N.B. Geen hoger beroep mogelijk.
   
6 mei 2003 Geen adequate opvang voor illegale kinderen, althans volgens Rechtbank ernstige
Almelo (637 Kb, pdf) beperkingen in bestaansmogelijkheden. Ambtsbericht geeft onvoldoende informatie
AWB 02/34716 hierover, zorgvuldigheid onvoldoende in acht genomen, nader onderzoek nodig.
  N.B. Geen hoger beroep mogelijk.
   
20 mei 2003 TBV 1996/1 is verlengd tot 1 januari 2001. In eigen levensonderhoud voorzien door
Utrecht (138 Kb, pdf) blikjes te verzamelen en voedsel van anderen krijgen is onvoldoende om te stellen
AWB 01/25067 en 03/14378 dat geen opvang vereist is. Aanvraag 10/1/00, bip 21/01/03, bob 26/02/03.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
6 juni 2003 Uit individueel ambtsbericht lijkt dat ouders nog leven, dat is geen waarborg voor de
Utrecht (446 Kb, pdf) vraag of er sprake is van adequate opvang, ambtsbericht 2001 in verweer is te laat,
AWB 02/50745 en 01/35239 nader onderzoek naar hereniging met ouders had moeten plaatsvinden.
  N.B. Ingevolge art. 120 Vw geen hoger beroep.
   
26 juni 2003 Opvang in weeshuizen is onderdeel van antwoord op de vraag of er sprake is
MK Haarlem (715 Kb, pdf) van adequate opvang. Nu onderzoek onvoldoende representatief is, kan niet in deze
AWB 02/59880 en 02/59879 zaak niet worden geconcludeerd tot adequate opvang
  NB: De Afdeling bevestigt uitspraak, maar op andere gronden (JV 2003, 562)
   
15 juli 2003 Nieuw beleid enkel van toepassing op aanvragen vanaf 4 januari 2001.
Maastricht (802 Kb, pdf) Oud en nieuw beleid wel verschillend, aangezien vroeger verdergaande plicht
AWB 02/55591 en 02/86235 voor verweerder lag om opvang te controleren. Dus hoorplicht geschonden.
  N.B: De Afdeling heeft de uitspraak inmiddels vernietigd 22-1-2004 (JV 2004, 102).
   
17 juli 2003 Ondanks eigen pogingen en die van verweerder, kon geen laissez-passer worden
Breda (303 Kb, pdf) verkregen. Onduidelijk is of de vreemdeling dit verweten kan worden en dus is de
AWB 01/32540 en 02/35256 beschikking onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd.
  N.B. ONBEKEND is of hoger beroep is ingesteld.
   
29 juli 2003 Voor de categorie 16- tot 18-jarigen is de beschikbare informatie te summier
Dordrecht (32 Kb, doc) Er is slechts informatie beschikbaar over n verzorgingstehuis terwijl er in casu
AWB 02/69653 geen recht is op opvang in een weeshuis, dus geen adequate opvang aangetoond.
  N.B. in hoger beroep bevestigd op formele gronden op 28 november 2003.
   
4 augustus 2003 Ongehuwde minderjarige moeder, illegaal kind dat blijkens ambtsbericht 28-11-2001
Almelo (463 Kb, pdf) niet geregistreerd kan worden, nader onderzoek naar kosten en mogelijkheden nodig
AWB 02/94222 TBV 1996/1 vervangt B7/13 Vc en TBV 2000/7 verlengt geldigheid TBV 1996/1
  N.B. ONBEKEND is of hoger beroep is ingesteld.
   
11 augustus 2003 Adequate opvang voor de bewuste provincie is niet aangetoond.
VV Rotterdam (540 Kb, pdf) Volgens ambtsbericht daar geen weeshuis bezocht.
AWB 02/75627 Nader onderzoek volgt in MK Rotterdam.
  N.B. VOVO, geen hoger beroep mogelijk.
   
26 september 2003 Ambtsbericht is wel voldoende basis voor algemene conclusie dat er sprake is van
Arnhem (1110 Kb, pdf) adequate opvang, maar niet voor situaties waarbij een minderjarige een kind heeft.
AWB 02/63460 IND moet verder uitzoeken of opvang voor die specifieke groep geregeld is.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
9 oktober 2003 Voortgezet verblijf ten onrechte geweigerd na drie jaar AMA-vtv.
Rotterdam (618 Kb, pdf) TBV 1996/1 is van toepassing en informatie na drie jaar dat er sprake is van adequate
AWB 02/72302 opvang of niet, doet er dan niets meer aan af. Geen appl ingesteld.
  N.B. VV wederom afgewezen zonder te horen in bezwaar! Opnieuw in beroep.
   
20 oktober 2003 IND moet meer onderzoek doen naar adequate opvang en er is geen sprake van
Rotterdam frustreren van onderzoek. Weliswaar zijn de gegevens summier, maar er had wel
AWB 02/85451 nader onderzoek in China naar de opvangmogelijkheden kunnen plaatsvinden.
  N.B. Hoger beroep IND gegrond, beroep alsnog ongegrond (JV 2004/184)
   
21 oktober 2003 Hoorplicht geschonden. In bezwaar diverse stukken overgelegd (artikel Faulkner) en
Dordrecht (404 Kb, pdf) gewezen op hoger beroep bij Afdeling ivm vraag over adequate opvang, mede gelet
AWB 02/79222 op andersluidende bronnen, daarom niet aanstonds ongegrond bezwaar.
  N.B. VV wederom afgewezen, maar fouten in hoor- en wederhoor. Weer in beroep.
   
21 oktober 2003 Op 28 maart 2002 is AMV-vergunning nog verlengd geweest, een vergunning die al
Dordrecht (116Kb, pdf) met ingang van 28 april 1999 was verleend. (voortgezet verblijf??) Intrekking op
AWB 02/95413 eenzelfde basis als verlenging, schending vertrouwensbeginsel/motiveringsbeginsel
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
19 november 2003 Op 21 mei 1999 aanvraag ingediend, op 14 juni 2002 beslist op bezwaar. Bijna 17 jr.
Roermond (759Kb, pdf) Individueel ambtsbericht, onder gegeven spelling niets gevonden, discussie hierover.
AWB 02/48132 en 02/87551 Onzorgvuldig onderzoek en niet gehoord, geen frustreren onderzoek (3-jaren).
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
12 januari 2004 Tibetaanse man actief samen met twee monniken en buurman boeken over eigen
Amsterdam (271 Kb, pdf) cultuur verspreid. Buurman had foto's van hun gemaakt en hen verklikt bij autoriteiten.
AWB 03/8988 Beroep gegrond, geen ID-documenten niet toe te rekenen, verhaal verder consistent.
  N.B. Inmiddels erkend als vluchteling op 13 april 2004 (65 Kb, pdf)
   
20 januari 2004 In 1999 aanvraag ingediend, tweede verlenging afgewezen in 2002. Intussen 18+.
MK Rotterdam (568 Kb, pdf) Gelet op oud beleid was onderzoek naar familie en/of verwanten nodig.
AWB 02/75629 Onredelijk beleid nu onduidelijk blijft hoe vreemdeling tegenbewijs kan leveren.
  N.B. hoger beroep gegrond, zie ABRS.  (zie ook pagina MK R'dam)
   
28 januari 2004 Rechtbank concludeert dat er geen adequate opvang is voor 16- tot 18-jarigen.
Almelo (815 Kb, pdf) Informatie in ambtsbericht over weeshuizen te summier en uit de uitspraken van de
AWB 02/66008 Afdeling kan niet worden afgeleid er voor de categorie 16-/18-jarigen wel opvang is.
  N.B. hoger beroep gegrond, zie ABRS. Wel adequate opvang.
   
5 februari 2004 Door de Rechtbank worden aan de IND vragen gesteld over het beleid ingevolge de
Rotterdam (142 Kb, pdf) TBV 2001/33 ivm het overgangsrecht dat niet in de Vc2000 is verwerkt en over de
AWB 03/4829 geldigheidsduur van dat overgangsrecht.
  Beantwoording van de vragen en reactie hierop dienen nog te volgen.
   
6 februari 2004 De hoorplicht is geschonden in de bezwaarprocedure nadat de verblijfsvergunning was
Amsterdam (230 Kb, pdf) ingetrokken op 24 september 2002. De asielaanvraag was van 2 augustus 2000 en de
AWB 03/19902 primaire beschikking van 11 januari 2001. VOVO is overigens ook toegewezen.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
12 februari 2004 Op 31 augustus 2000 asielaanvraag ingediend op 14-jarige leeftijd. Afgewezen op
MK Rotterdam (546 Kb, pdf) 11 juli 2002, geen AMV-vergunning, asielberoep, AMV-bezwaar afgewezen 6-8-2002.
AWB 02/87482 en 02/60247 AMV-beroep gegrond, te laat beslist en TBV 2001/34 onredelijk, zie ook 20-1-2004.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
13 februari 2004 Beroep vluchtelingschap gegrond, AMV ongegrond ivm negatief leeftijdsonderzoek.
Den Bosch (333 Kb, pdf) Artikel 3 EVRM, indien terugkeer met in NL geboren kind, onvoldoende onderzocht en
AWB 02/30314 of gemotiveerd ivm registratieproblemen in China, strijd met 7:12 Awb.
  N.B. Oude zaak, geen hoger beroep mogelijk.
   
23 februari 2004 Tibetaanse monnik, tijdelijk verantwoordelijke van het klooster, wordt gezocht ivm een
Almelo (359 Kb, pdf) portret van de Dalai Lama zoals dat op het altaar lag. Beroep gegrond nu er geen
AWB 02/42883 twijfel is aan geloofwaardigheid en aannemelijkheid, motiveringsgebrek. (anders)
  N.B. inmiddels erkend als vluchteling op 13 april 2004 (76 Kb, pdf)
   
1 maart 2004 Tibetaanse verspreidde verboden boeken en pamfletten, man is nu gearresteerd.
Almelo (422 Kb, pdf) IND betwist niet het relaas, maar acht niet aannemelijk dat zij nu ook gevaar loopt.
AWB 02/42880 Gelet op AI-rapporten en ambtsbericht meer motivering vereist voor afwijzing.
  N.B. inmiddels asielstatus gekregen
   
2 maart 2004 Omdat besluit is van voor ambtsbericht 2003, kan met die informatie geen rekening
Arnhem (266 Kb, pdf) worden gehouden, dus geen opvang aangetoond voor kinderen van AMV-ers.
AWB 03/7375 Dit leidt dan ook tot een motiveringsgebrek.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld
   
5 maart 2004 Vervolg van 5 februari 2004. In r.o. 4.6 zijn de twee verschillen in het beleid toegelicht.
Rotterdam (405 Kb, pdf) Betreft intrekken of niet verlengen: individueel onderzoek en ouders/aanverwanten.
AWB 03/4829 Motivering onvoldoende, ook ten aanzien van ambtsbericht en bewijslastverdeling.
  N.B. hoger beroep gegrond, zie ABRS. (zie ook appelschrift, pdf 158 Kb)
   
12 maart 2004 Intrekking AMA-vtv, MK Rotterdam, kind in NL geboren. MK verworpen ivm ABRS.
Den Haag (206 Kb, pdf) Met verwijzing naar Rb Dordrecht  29 juli 2003 onzorgvuldige voorbereiding: gegrond.
AWB 02/78577 Ambtsbericht biedt onvoldoende basis voor conclusies voor 16 tot 18-jarigen.
  N.B. hoger beroep is ingesteld op 16 april 2004. (zie appelschrift, pdf 145 Kb)
   
18 maart 2004 Artikel 3 EVRM dreigt te worden geschonden nu zij buiten China is bevallen van een
Roermond kind zonder daarvoor voorafgaande toestemming te hebben.
AWB 02/27503 Volgens Afdeling zijn de saancties (boete) geen onmenselijke behandeling.
  N.B. hoger beroep Minister gegrond, beroep alsnog ongegrond (JV 2004, 373)
   
25 maart 2004 Voorlopige voorziening wordt toegewezen. Geen band meer met China, al vijf jaar bij
Haarlem voogdes, nieuwe gezinsband is zo ontstaan. Wegens werkzaamheden hier kan de
AWB 03/58864 voogdes niet mee naar China. Onderzoek naar feiten en gevolgen vereist.
  N.B. zie ook LJNnr. AQ1950 (www.rechtspraak.nl)
   
26 maart 2004 AC-procedure ongeschikt bevonden voor afdoening, immers geen afwegingen op het
Middelburg (102 Kb, pdf) individu, terwijl wel geloofwaardig is geacht dat er geen sociaal vangnet is en dat uit
AWB 04/9241 het asielrelaas ook blijkt dat geen opvang is geboden zoals in ambtsbericht staat.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
20 april 2004 (verzet) Beroep was kennelijk ongegrond verklaard. In verzet alsnog bepaald dat er zitting moet
Arnhem (85 Kb, pdf) worden gehouden. De situatie voor Chinese AMA's is niet kennelijk nu Rechtbanken
AWB 02/75332 afwijkende uitspraken doen. Er is in redelijkheid twijfel mogelijk over standpunt Rb.
  N.B. hoger beroep (nog) niet aan de orde.
   
20 april 2004 Beroep gegrond verklaard, weigeren te verlengen op onjuist beleid gebaseerd, dus
Alkmaar (222 Kb, pdf) motiveringsgebrek. Rechtbank voorziet zelf en verlengt de verblijfsvergunning, maar
AWB 02/79687 en 02/79686 trekt deze tevens weer in op een datum voor bereiken meerderjarigheid, TBV 2002/13.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
21 april 2004 Beroep gegrond verklaard. Uitzettingsproblematiek dient te worden betrokken bij de
Arnhem (220 Kb. pdf) beoordeling van de aanvraag. Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
AWB 03/20226 van terugkeer, hetgeen gelet op de brief van het IOM 23-1-2004 wel had gemoeten.
  N.B. hoger beroep Minister gegrond (JV 2005, 6 met noot P. Boeles, NAV 2005/17)
   
7 mei 2004 Leeftijdsonderzoek onzorgvuldig nu niet gebleken is dat parafen van de radiologen
Middelburg (195 Kb, pdf) zijn geverifieerd. Leeftijd cruciaal zowel ten aanzien van asiel als ten aanzien van het
AWB 04/12042 AMV-deel. Dus niet AC-waardig
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
10 mei 2004 AC-procedure ongeschikt bevonden voor afdoening, immers geen afwegingen op het
Middelburg (253 Kb, pdf) individu, terwijl wel geloofwaardig is geacht dat er geen sociaal vangnet is en dat uit
AWB 04/10537 het asielrelaas ook blijkt dat geen opvang is geboden zoals in ambtsbericht staat.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
12 mei 2004 Al sinds 1989 bezig als dochters van in Nederland verblijvende vader. Vaak afgewezen
Amsterdam (271 Kb, pdf) laatstelijk in 1997 bij Rechtbank Haarlem. Klemmende redenen van humanitaire aard,
AWB 02/93221 en 02/93223 driejarenbeleid TBV 2003/7, onmogelijke terugkeer (3.4 Vb) en 8 EVRM: motiverings
  gebrek en hoorplicht geschonden. N.B. Geen hoger beroep mogelijk.
   
18 mei 2004 Asiel en regulier beroep gegrond, zeer jonge leeftijd, geheel voorbijgegaan aan de
Den Haag (274 Kb, pdf) asielmotieven, taak IND om kennis omtrent feiten te vergaren (3:2 Awb). Ook het
AWB 02/81223 en 03/10279 frustreren van onderzoek onvoldoende gemotiveerd tegengeworpen.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
4 juni 2004 Alle "14/1-brieven" worden kennelijk beoordeeld op zowel de eenmalige regeling als
Rotterdam (376 Kb, pdf) op schrijnendheid, dus moet dat hier ook. Er is bezwaar gemaakt tegen de weigering
AWB 03/64704 en 03/64705) te oordelen, dit bezwaar heeft schorsende werking.
  N.B. Uitspraak in voorlopige voorziening, dus geen hoger beroep mogelijk.
   
10 juni 2004 Minderjarigen met kind, onduidelijk of zij ook adequaat worden opgevangen, staat
Arnhem niet in ambtsbericht 9 april 2001 beschreven.
AWB 02/44770 en 02/71230 In hoger beroep is dat onvoldoende, want geen concreet aanknopingspunt...
  N.B. Hoger beroep Minister gegrond, terugverwezen naar Rb (JV 2004, 466)
   
24 juni 2004 Bescherming tegen slangenkoppen door Chinese overheid, artikel 3 EVRM,
Haarlem gestelde bescherming blijkt niet uit ambtsbericht, wel geloofwaardig asielrelaas
AWB 04/16209 leidt tot motiveringsgebrek, tevens vergewisplicht leeftijdsonderzoek verzuimd.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
6 juli 2004 AMV-beleid geen succes, met verwijzing naar ABRS jurisprudentie. In dit concrete
Utrecht (511Kb, pdf) geval echter aanknopingspunten voor twijfel aan volledigheid ambtsbericht, want zegt
AWB 02/31430 en 02/46499 helemaal niets over situatie niet Chinees sprekende minderjarigen in Mongoli.
en 02/31432 en 02/46500 N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
12 juli 2004 Tibet, geen bronnenonderzoek Tibetaanse monniken, ambtsbericht 28 maart 2003.
Arnhem Onzorgvuldig gemotiveerd waarom geen risico voor vervolging danwel bij uitzetting
AWB 03/65553 naar China aldaar te worden behandeld in strijd met artikel 3 EVRM.
  N.B. zie ook LJNnr. AQ6505 (www.rechtspraak.nl)
   
13 juli 2004 AMV-beleid geen succes, met verwijzing naar ABRS jurisprudentie.
Zwolle (446 Kb, pdf) Wel geslaagd beroep op artikel 8 EVRM, want broer heeft wel status.
AWB 02/84298 Om die reden had dan ook moeten worden gehoord, is al in bezwaar aangedragen.
  N.B. Inmiddels hoorzitting bezwaar gehad op 15 december 2004.
   
13 juli 2004 AMV-beleid op zich geen succes, maar nu niet is gehoord, dient gelet op hetgeen in
Roermond (437 Kb, pdf) bezwaar alsnog te worden gehoord. Er volgens de Rechtbank geen sprake van een
AWB 02/86876 kennelijk ongegrond bezwaar. (cfr. MK Haarlem en ABRS 31 oktober 2003)
  N.B. Geen hoger beroep ingesteld.
   
1 oktober 2004 Tibetaanse man heeft eerder al in detentie gezeten, daarna 12 jaar geen problemen
Zwolle meer gehad. Onvoldoende gegronde vrees voor vervolging. Bij terugkeer echter wel
AWB 02/54580 verhoogde aandacht en alles in samenhang kan leiden tot schending 3 EVRM.
  N.B. hoger beroep Minister weer ingetrokken, 'b' status in mei 2005 (54 Kb, pdf).
   
7 december 2004 Uitspraak in voorlopige voorziening: IND moet inspanningen verrichten om vader van
Breda (194 Kb, pdf) AMA te zoeken (wellicht in Engeland). Beroep op artikel 8 EVRM en IVRK geven geen
AWB 04/13687 verplichting op om resultaat te boeken, maar wel om op zijn minst te proberen.
  N.B. hoger beroep niet mogelijk
   
13 december 2004 Hoorplicht geschonden, want om individuele omstandigheden aan te tonen, zeker ook
Leeuwarden (234 Kb, pdf) indien algemeen tegendeel wordt aangenomen, is hoorzitting de ideale gelegenheid.
AWB 04/5031 Individuele omstandigheden aangehaald: ouders Falun Gong. (voortgezet VV)
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
16 december 2004 Falun Gong aanhangster heeft in relatief kleine gemeenschap in eigen winkel openlijk
Haarlem (204 Kb, pdf) literatuur van Falun Gong verspreid. Voor arrestatie echtgenoot kan geen andere reden
AWB 01/55695 bedacht worden dan juist die Falun Gong activiteit. Motivering onvoldoende.
  N.B. Inmiddels is op 7 februari 2005 een vluchtelingenstatus verleend (64 Kb, pdf)
   
17 december 2004 Nieuwe feiten en omstandigheden, gevaar schending artikel 3 EVRM, algemeen
Assen (326 Kb, pdf) ambtsbericht, heroverweging van alle feiten en omstandigheden, nader onderzoek.
AWB 04/52627 De ingebrachte stukken waren op zich geen nieuwe feiten! Tibet.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
24 december 2004 Verwijzing naar uitspraak Rb Arnhem van 2 maart 2004, ambtsbericht 2003 van na
Zwolle (113 KB, pdf) bestreden besluit. Ex tunc toetsing, onvoldoende draagkrachtige motivering.
AWB 02/87609 Opvang minderjarigen met kind. (zie ook Rb 2 maart 2004)
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
5 januari 2005 Nieuwe feiten en omstandigheden, maar ook gelet op algemeen ambtsbericht en de
Arnhem (292 Kb, pdf) individuele feiten, thans dreigende schending 3 EVRM mogelijk en dat is onvoldoende
AWB 04/56452 gemotiveerd weerlegd. Doorslaggevend is de passage over Tibet.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld. Zie ook NAV 2005/75.
   
20 januari 2005 Niet aannemelijk sprake van vluchtelingenschap, maar wel risico schending 3 EVRM.
Arnhem (171 Kb, pdf) Gelet op ambtsbericht 15 april 2004, pagina 68, Tibetanen gevaar bij terugkeer naar
AWB 03/12094 China, indien onjuiste procedure gevolgd bij verlaten van het land.
  N.B. ONBEKEND of hoger beroep is ingesteld.
   
10 februari 2005 Artikel 6, 23 en 24 IVRK, zorgvuldigheid, hoorplicht. Toegang medische voorzieningen
Zutphen (232 Kb, pdf) niet gegarandeerd, maar zelfs twijfelachtig gelet op algemene ambtsberichten, want
AWB 04/10195 en 04/26265 problemen met registratie van alhier geboren kind, onvoldoende gemotiveerd.
  N.B. Inmiddels is een VTV medisch afgegeven, geen paspoort of mvv vereist.
   
17 februari 2005 Onvoldoende gemotiveerd waarom niet aannemelijk dat er negatieve aandacht is voor
Haarlem (221 Kb, pdf) eiser (Oeigoer). In r.o. 2.18 is toegelicht zoals ook betoogd (zie pleitaant. 114 Kb))
AWB 02/43305 en 02/43310 dat de ondergane controles in China niet inhouden dat er geen negatieve aandacht is.
  N.B. geen hoger beroep ingesteld.
   
17 februari 2005 Gelet op ambtsbericht 15 april 2004, lang verblijf in Nederland, niet op voorhand reeds
Alkmaar (219 Kb, pdf) uitgesloten dat bij terugkeer reel risico wordt gelopen aan schending 3 EVRM. Dit is
AWB 02/61733 niet in bestreden beschikking meegewogen, motiveringsgebrek. (Oeigoeren)
  N.B. geen hoger beroep ingesteld.
   
24 mei 2005 Gelet op ambtsbericht 2004 kan er niet worden geconcludeerd dat een Oeigoer wel
Arnhem (180 Kb, pdf) ondervraagd maar niet opgepakt zal worden, hetgeen voor toetsing aan 3 EVRM wel
AWB 05/20385 van belang is. Lezing IND over verschil wordt niet gevolgd.
  N.B. nog geen hoger beroep ingesteld.
   
22 juni 2005 Niet voldaan aan motiveringsvereiste en aan de hoorplicht. Er kan niet aan mvv-eis
Breda (187 Kb, pdf) worden voldaan, want geen hukou-inschrijving meer: stelling, geen nadere stukken.
AWB 04/47241 IND heeft niet gemotiveerd waarom ondanks argumenten (meer) bewijs nodig is.
  N.B. nog geen hoger beroep ingesteld.