Formulieren

 

Up

(last updated: 05 juli 2005)

China vragen formulier (China Information Form:
informatie/modellen/chinainformationform.pdf

Waarom?
Door de jurisprudentie gedwongen dient een vreemdeling steeds meer zelf te bewijzen. De mogelijkheden om aan bewijs te komen, zijn echter zeer beperkt. Om nu toch een optie te bieden is voor China een systeem uitgewerkt waarbij mogelijk toch aan nader bewijs kan worden gekomen. Dit systeem is afhankelijk van hetgeen als input wordt gebruikt, maar via een onafhankelijk onderzoek wordt wel ter plaatse de opgegeven informatie grondig gecontroleerd. Zonder een dergelijk onderzoek is een vreemdeling vooralsnog kansloos indien de ambtsberichten iets stellen over het land van herkomst en dat die stelling nadelig is voor de vreemdeling. Men moet dan tegenbewijs leveren.

Afhankelijk van de verstrekte informatie en de gestelde vragen kan een onderzoek in China een grote bijdrage leveren in de verblijfsrechtelijke procedure in Nederland.

In eerste instantie dient het bovengenoemde China Informatie formulier zo volledig mogelijk in Chinese tekens te worden ingevuld, zo mogelijk met pin yin (latijns schrift). Indien er een chinees teken niet goed leesbaar is, of onjuist "geschreven", kan dan toch alsnog onderzoek geschieden. Voor het gemak is opgegeven welke onderdelen van een adres gewenst zijn, maar volstaan kan worden met het adres zoal dat normaliter op een brief of kaart naar China zou worden geschreven. De overige informatie is vereist om aanvullende aanknopingspunten te kunnen vinden.

Indien een foto beschikbaar is, waarbij het gezicht goed herkenbaar is, kan ook een aantal mensen met die foto worden geconfronteerd. Dit is van belang indien iemand niet ingeschreven heeft gestaan, of niet meer te traceren is. Sinds eind vorige eeuw wordt het hukou-systeem immers drastisch bijgewerkt en gemoderniseerd. In dat proces worden verouderde en niet meer te bevestigen gegevens nogal snel weggelaten bij omzetting in het nieuwe geautomatiseerde systeem. Met de hand zoeken is dan vaak onbegonnen werk. Een bezoek aan het adres en het tonen van een foto, kan dan vaak wel een oplossing bieden.

Het is een voordeel indien ook rapporten eerste en nader gehoor en eventuele andere dossierstukken bijgevoegd worden die nog informatie bevatten over de woonomgeving of andere aanknopingspunten die tot bevestiging van de identiteit kunnen leiden. Dat geldt nog meer voor individuele ambtsberichten, omdat deze naast concrete informatie ook een stukje achtergrondinformatie verschaffen. Vaak blijkt de informatie van een individueel ambtsbericht niet reproduceerbaar, soms blijkt die zelfs ronduit onjuist te zijn. Zeker als dat ambtsbericht is tegengeworpen, kan een contra-expertise dan een uitkomst zijn.

Het onderzoek in China
Het onderzoek in China wordt verricht door advocaten aldaar die inmiddels ervaring hebben opgedaan in deze materie. Dit netwerk is de afgelopen jaren door mij opgebouwd en is voor zover mij bekend nog steeds uniek. In de afgelopen jaren zijn vele onderzoeken verricht en daardoor kon de methode ook worden verfijnd en de mogelijkheden die in China er wel degelijk bestaan beter worden uitgediept. Naast de eenvoudige controle van persoonsgegevens, wat relatief neutraal ligt, kan ook meer gevoelige informatie worden geverifieerd. Er kan familie of vrienden en of kennissen worden bezocht, maar er kan zelfs bij politie worden geverifieerd of iemand wordt gezocht.

Daarnaast is het mogelijk ook socio-culturele aspecten te verifiŰren. Er kan worden nagegaan welke medische voorzieningen ter plaatse beschikbaar zijn, er kan worden nagegaan wat de consequenties zijn met in Nederland geboren kinderen (met name hoe hoog de social compensation fee zal bedragen), wat de consequenties zijn als die fee niet wordt betaald,... Hierbij moet een strak onderscheid worden gemaakt tussen de theorie en de praktijk.

Zo kan ook worden gecontroleerd of een ingebracht document wel of niet authentiek is. Bij een identiteitsdocument of anderszins een document waarmee de identiteit kan worden aangetoond, kan dat op basis van de informatie die op dat document staat. Middels verificatie bij het wijkcomitÚ of het PSB kan nagegaan worden of het bewuste document overeenkomt met het originele afgegeven document, of dat het een vervalsing betreft (waarbij vaak ook wordt aangegeven waaruit dat kan worden afgeleid)

Bij een arrestatiebevel kan op basis van het gehanteerde registratienummer nagegaan worden of het bewuste document inderdaad is uitgegegeven. Ook kan worden gecontroleerd of het document door de bevoegde instantie is afgegeven en of er geen juridische onzin op het arrestatiebevel staat. Tot slot kan worden nagegaan of de persoon nog steeds wordt gezocht en of er nog andere ontwikkelingen zijn te melden. Dat laatste kan echter alleen door een bezoek aan de instantie die het bevel heeft afgegeven en dan nog kan het zijn dat men geen nadere informatie wenst te verschaffen.

Niet vergeten mag worden dat de infomatie niet afdwingbaar is. In China is het nog steeds bij wet verboden om niet-gepubliceerde informatie naar buiten te brengen. Dat wordt gestraft met een gevangenisstraf van twee jaar. De huidige informatie wordt via de opgebouwde contacten verzameld. Indien gewenst kan de in China verantwoordelijke onderzoeker een nadere toelichting geven aan de Nederlandse Ambassadeur aldaar.

Kosten en hoe beginnen?
Nadat de nodige gegevens zijn verstrekt (China informatieformulier en foto), de te stellen onderzoeksvragen zijn geformuleerd. Op basis van de gegevens wordt een offerte gemaakt en die wordt dan voor akkoord aan de aanvrager voorgelegd. De kosten liggen meestal onder de 450 euro per onderzoek (exclusief BTW). Nadat betaling heeft plaatsgevonden kan het onderzoek worden gestart.

Indien er complicaties optreden, of er nader onderzoek nodig is, of aanvullende vragen worden gesteld, kan dat extra kosten met zich meebrengen. Het ÚÚn en ander hangt af van de aard van de complicaties en de vragen.

Ervaringen
Indien nodig kan aan de hand van gedetailleerde kaarten (en postcodeboek), de juiste adressering gevonden worden. Eerst nadat met voldoende zekerheid de adresgegevens zijn geverifieerd, kan nader onderzoek plaatsvinden naar de lokale omstandigheden zoals opvang en (medische) voorzieningen. Dat laatste ligt echter nog steeds gevoelig. Het is makkelijker om bijvoorbeeld bij de politie na te vragen of iemand wordt gezocht door de autoriteiten. De reden waarom iemand weer wordt gezocht zijn weer lastiger te achterhalen, want die zijn vaak als geheim geclassificeerd.

Wat wel goed gaat is de gegevens verifiŰren die in het individuele ambtsbericht staan. Die zijn vaak slechts gebaseerd op mondelinge informatie en uit de ervaringen tot nu toe kan worden gezegd dat dat vaak onbetrouwbaar blijkt te zijn. Met uittreksels uit hukou-registers is dan ook het ÚÚn en ander effectief te weerleggen en met verslagen van tegenonderzoek, kunnen al zeker de nodige vragen over de waarde van het zogenaamde deskundigenbericht worden gesteld.

Overigens kan dit onderzoek ook worden gebruikt om bevestiging van iemands huwelijkse staat of een geboortebewijs te krijgen, wat voor de familiepraktijk van belang kan zijn. Legalisatie is dan wel vaak een extra vereiste en dus kostenpost (ongeveer 200 euro per te legaliseren document en het duurt ongeveer 35 werkdagen). Het onderzoek naar de persoonsgegevens en het beantwoorden van eventuele vragen duurt meestal een drie tot vier weken, op enkele bijzondere regio's na, waar de controle strenger is en de handelwijze wat voorzichiger dient te geschieden. In uitzonderlijke gevallen kan een onderzoek ongeveer drie maanden in beslag nemen.

 

Verzoek om een second opnion:
informatie/modellen/m525 Verzoek om second opinion door Collet.doc

Op basis van dit formulier kan ik een eerste inschatting maken, maar voor een volledig beeld, zijn alle processtukken (voor zover van toepassing) nodig. Onder processtukken in asiel versta ik:
- rapport eerste gehoor
- rapport nader gehoor
- correcties en aanvullingen op die gehoren
- voornemen
- zienswijze
- alle beslissingen
- (eventueel bezwaar, oude zaken en reguliere component, met de gronden)
- beroepschrift, met gronden
- uitspraken van Rechtbanken of Raad van State

Graag ontvang ik ook een korte omschrijving van het het probleem (zie het formulier) en als er een door de asielzoeker zelfgeschreven tekst/verklaring/brief is, stel ik dat zeker op prijs, maar dan wel met een bijgevoegde vertaling (anders duurt het weken voor ik een vertaling heb en de second opnion kan doen).

Daarnaast dient een kopie van een geldig W-document of een Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen te worden meegezonden.

 

Overzichtsformulieren (asiel)procedure:
inhoudelijk: informatie/modellen/m517 asieloverzichtsformulier.dot
procedureel: informatie/modellen/m518 procedureoverzichtsformulier.dot

Deze twee formulieren zitten in ieder van mijn dossiers en worden feitelijk als eerste aangelegd bij een nieuw dossier. Vaak kan ik op basis van deze informatie al snel zien wat er moet gebeuren, maar ook ter zitting is een dergelijk overzicht al vaker nuttig gebleken, want hoe vaak moet er niet gekeken worden wanneer welk besluit is genomen om te zien weten aan welk beleid en welke regels er getoetst moet worden?

 

Machtiging voor procedure bij het Europees Hof (Authority):
informatie/modellen/m523 authority.dot

Zonder dit formulier kan geen procedure bij het Europees Hof worden gevoerd. Indien het de wens is dat ik een procedure bij het Europees Hof indien, dient dit formulier te worden ondertekend door de desbetreffende asielzoeker (=applicant).

 

Medische machtiging:
informatie/modellen/m511 medische machtiging.dot

Indien ik medische informatie moet opvragen, zal dit formulier getekend moeten worden toegestuurd. Uiteraard zal met de verkregen informatie zeer vertrouwelijk worden omgegaan.